Pliki do pobrania

publikacja clean room Laboratorium Medyczne 1

Wymogi higieny dla apteki szpitalnej w zakresie pomieszczeń clean room

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada w sprawie wymagań dobrej praktyki wytwarzania

Dyrektywa Komisji 2006/17/WE

Rozporządzenia MZ z 20 listopada 2006 w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek

Rozporządzenie MZ z 13 grudnia 2006 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać Osoba Wykwalifikowana

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2008 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek

Eudralex – Volume 4 – Good Manufacturing Practice (GMP) Guidelines

PIC/S GMP Guide