informacje prawne

Wydawca :

Wydawca: SEARCH THE FIRST, jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale 1000 euro, zarejestrowana w rejestrze handlowym i spółek NANTES pod nr. 840842009.

Siedziba główna: 17 rue saint jean – 44170 NOZAY

Strona internetowa 59hardware. net : Zgłoszona do CNIL pod numerem 1049216

Dyrektor wydawniczy: Quentin COUPRIE

Kontakt: redakcja

Host: OVH SAS – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Francja

Definicje

Klient: każda osoba zawodowa lub fizyczna w rozumieniu art. 1123 i następnych francuskiego kodeksu cywilnego lub osoba prawna, która odwiedza Stronę będącą przedmiotem niniejszych warunków.

Usługi : https://crkonsulting.pl/ zapewnia klientom :

Treść: Wszystkie elementy stanowiące informacje obecne na Stronie, w szczególności teksty – obrazy – filmy.

Informacje o kliencie: zwane dalej „Informacjami”, które odpowiadają wszystkim danym osobowym, które mogą być przechowywane przez https://crkonsulting.pl/ w celu zarządzania kontem użytkownika, zarządzania relacjami z klientami oraz w celach analitycznych i statystycznych.

Użytkownik: użytkownik Internetu łączący się z wyżej wymienioną witryną i korzystający z niej.

Dane osobowe: „Informacje umożliwiające, w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, identyfikację osób fizycznych, których dotyczą” (art. 4 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r.).

Terminy „dane osobowe”, „osoba, której dane dotyczą”, „podwykonawca przetwarzania” i „dane wrażliwe” mają znaczenie określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO: nr 2016-679)

2. Ogólne warunki korzystania z witryny i oferowanych usług.

Witryna stanowi dzieło intelektualne chronione przepisami francuskiego kodeksu własności intelektualnej i obowiązującymi przepisami międzynarodowymi.
Klient nie może w żaden sposób ponownie wykorzystywać, przenosić ani wykorzystywać na własny rachunek całości lub części elementów lub dzieł Witryny.

Korzystanie ze strony internetowej https://crkonsulting.pl/ oznacza pełną akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą zostać zmienione lub uzupełnione w dowolnym momencie, dlatego zaleca się użytkownikom strony https://crkonsulting.pl/ regularne zapoznawanie się z nimi.

Niniejsza witryna jest normalnie dostępna dla użytkowników przez cały czas. Jednakże, https://crkonsulting.pl/ może podjąć decyzję o przerwaniu działania strony w celach konserwacji technicznej, w którym to przypadku dołoży starań, aby poinformować użytkowników o datach i godzinach interwencji z wyprzedzeniem.
Strona https://crkonsulting.pl/ jest regularnie aktualizowana przez https://crkonsulting.pl/. Podobnie, informacje prawne mogą zostać zmienione w dowolnym momencie: są one jednak wiążące dla użytkownika, który jest proszony o odwoływanie się do nich tak często, jak to możliwe, w celu zapoznania się z nimi.

3. Opis świadczonych usług.

Celem strony internetowej https://crkonsulting.pl/ jest dostarczanie informacji dotyczących całej działalności firmy.
https://crkonsulting.pl/ dokłada wszelkich starań, aby informacje na stronie https://crkonsulting.pl/ były jak najdokładniejsze. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pominięcia, nieścisłości lub brak aktualizacji informacji, niezależnie od tego, czy są one spowodowane przez nią samą, czy przez partnerów zewnętrznych dostarczających takie informacje.

Wszystkie informacje podane na stronie internetowej https://crkonsulting.pl/ mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą ulec zmianie. Ponadto informacje podane na stronie internetowej https://crkonsulting.pl/ nie są wyczerpujące. Podlegają one modyfikacjom, które zostały wprowadzone od czasu ich umieszczenia w Internecie.

4. Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych.

Witryna wykorzystuje technologię JavaScript.

Witryna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne wynikające z korzystania z witryny. Ponadto użytkownik witryny zobowiązuje się do uzyskiwania dostępu do witryny przy użyciu najnowszego, wolnego od wirusów sprzętu i aktualnej przeglądarki
Witryna https://crkonsulting.pl/ jest hostowana przez dostawcę usług w Unii Europejskiej zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO: nr 2016-679)

Celem jest zapewnienie usługi, która zapewnia najlepszy wskaźnik dostępności. Host zapewnia ciągłość swoich usług 24 godziny na dobę, każdego dnia w roku. Zastrzega sobie jednak prawo do przerwania usługi hostingu na możliwie najkrótszy czas, w szczególności w celach konserwacyjnych, w celu ulepszenia infrastruktury, w przypadku awarii infrastruktury lub jeśli Usługi generują ruch uznany za nienormalny.

https://crkonsulting.pl/ i host nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku awarii sieci internetowej, linii telefonicznych lub sprzętu komputerowego i telefonicznego, w szczególności z powodu przeciążenia sieci uniemożliwiającego dostęp do serwera.

5. Własność intelektualna i podrabianie.

https://crkonsulting.pl/ jest właścicielem praw własności intelektualnej i posiada prawa do korzystania ze wszystkich elementów dostępnych na stronie internetowej, w szczególności tekstów, obrazów, grafiki, logo, filmów, ikon i dźwięków.
Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikowanie, adaptowanie całości lub części elementów witryny, niezależnie od użytych środków lub procesu, jest zabronione, chyba że za uprzednią pisemną zgodą: https://crkonsulting.pl/.

Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie strony lub któregokolwiek z jej elementów będzie uważane za naruszenie i będzie ścigane zgodnie z postanowieniami artykułów L.335-2 i następnych francuskiego kodeksu własności intelektualnej.

6. Ograniczenie odpowiedzialności.

https://crkonsulting.pl/ działa jako wydawca witryny. https://crkonsulting.pl/ ponosi odpowiedzialność za jakość i dokładność treści, które publikuje.

https://crkonsulting.pl/ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone sprzętowi użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej https://crkonsulting.pl/, wynikające z korzystania ze sprzętu, który nie spełnia specyfikacji wskazanych w punkcie 4, lub z pojawienia się błędu lub niekompatybilności.

https://crkonsulting.pl/ nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie (takie jak utrata rynku lub utrata możliwości) wynikające z korzystania ze strony internetowej https://crkonsulting.pl/.
Obszary interaktywne (możliwość zadawania pytań w obszarze kontaktowym) są dostępne dla użytkowników. https://crkonsulting.pl/ zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich treści zamieszczonych w tym obszarze, które naruszają przepisy obowiązujące we Francji, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych. W stosownych przypadkach https://crkonsulting.pl/ zastrzega sobie również prawo do pociągnięcia użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej, w szczególności w przypadku wiadomości o charakterze rasistowskim, obraźliwym, zniesławiającym lub pornograficznym, niezależnie od użytego medium (tekst, zdjęcia itp.).

7. Zarządzanie danymi osobowymi.

Klient jest informowany o przepisach dotyczących komunikacji marketingowej, ustawie z dnia 21 czerwca 2014 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 06 sierpnia 2004 r. oraz ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO: nr 2016-679).

7.1 Osoby odpowiedzialne za gromadzenie Danych Osobowych

W przypadku Danych Osobowych gromadzonych w ramach tworzenia osobistego konta Użytkownika i przeglądania Strony, osobą odpowiedzialną za przetwarzanie Danych Osobowych jest: Osoba fizyczna. https://crkonsulting.pl/est reprezentowana przez osobę fizyczną, z którą można skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego

Jako podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie gromadzonych danych, https://crkonsulting.pl/ zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. W szczególności obowiązkiem Klienta jest ustalenie celów przetwarzania danych, zapewnienie swoim potencjalnym klientom i klientom pełnych informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych, po uzyskaniu ich zgody, oraz prowadzenie dokładnego rejestru przetwarzania danych.
Za każdym razem, gdy https://crkonsulting.pl/ przetwarza Dane Osobowe, https://crkonsulting.pl/ podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Dane Osobowe są dokładne i odpowiednie do celów, dla których https://crkonsulting.pl/ je przetwarza.

7.2 Cel gromadzonych danych

https://crkonsulting.pl/ może przetwarzać niektóre lub wszystkie z poniższych danych:

 • w celu umożliwienia przeglądania Witryny oraz zarządzania i śledzenia usług zamówionych przez użytkownika: Dane dotyczące połączenia z Witryną i korzystania z niej, fakturowanie, historia zamówień itp.
 • w celu zapobiegania i zwalczania oszustw komputerowych (spamowanie, hakowanie itp.): sprzęt używany do przeglądania, adres IP, hasło (zaszyfrowane) itp
 • w celu usprawnienia nawigacji w Witrynie: dane dotyczące połączenia i użytkowania
 • do przeprowadzania opcjonalnych badań satysfakcji na stronie https://crkonsulting.pl/: adres e-mail
 • prowadzenie kampanii komunikacyjnych (sms, e-mail): numer telefonu, adres e-mail

https://crkonsulting.pl/ nie sprzedaje danych osobowych użytkowników, które są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych i analitycznych.

7.3 Prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi użytkownikom serwisu https://crkonsulting.pl/ przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu (art. 15 RODO) i sprostowania (art. 16 RODO), aktualizacji, kompletności danych Użytkowników prawo do zablokowania lub usunięcia danych osobowych Użytkowników (art. 17 RODO), gdy są one niedokładne, niekompletne, niejednoznaczne, nieaktualne lub których gromadzenie, wykorzystywanie, przekazywanie lub przechowywanie jest zabronione
 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 13-2c RODO)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych Użytkowników (art. 18 RODO)
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkowników (art. 21 RODO)
 • prawo do przenoszenia danych podanych przez Użytkowników, jeżeli dane te podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu na podstawie zgody lub umowy (art. 20 RODO)
 • prawo do decydowania o losie danych Użytkowników po ich śmierci oraz do wyboru, komu https://crkonsulting.pl/ ma przekazać (lub nie) ich dane wskazanej przez nich osobie trzeciej

Gdy tylko https://crkonsulting.pl/ dowie się o śmierci Użytkownika i w przypadku braku instrukcji od Użytkownika, https://crkonsulting.pl/ zobowiązuje się zniszczyć dane Użytkownika, chyba że ich zachowanie okaże się konieczne do celów dowodowych lub w celu wypełnienia obowiązku prawnego.

W takim przypadku Użytkownik musi wskazać Dane Osobowe, które chciałby, aby https://crkonsulting.pl/ poprawił, zaktualizował lub usunął, identyfikując się dokładnie za pomocą kopii dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu).

Wnioski o usunięcie Danych Osobowych będą podlegać obowiązkom nałożonym na https://crkonsulting.pl/ przez prawo, w szczególności w zakresie przechowywania lub archiwizacji dokumentów. Użytkownicy https://crkonsulting.pl/ mogą również złożyć skargę do organów nadzorczych, w szczególności do CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Nieujawnianie danych osobowych

https://crkonsulting.pl/ powstrzymuje się od przetwarzania, hostingu lub przekazywania informacji zebranych na temat swoich Klientów do kraju znajdującego się poza Unią Europejską lub uznanego przez Komisję Europejską za „nieodpowiedni” bez uprzedniego poinformowania o tym Klienta. W związku z tym https://crkonsulting.pl/ zachowuje swobodę wyboru swoich podwykonawców technicznych i handlowych pod warunkiem, że przedstawią oni wystarczające gwarancje w odniesieniu do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO: nr 2016-679).

https://crkonsulting.pl/ zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu zachowania bezpieczeństwa Informacji, a w szczególności do nieprzekazywania ich osobom nieupoważnionym. Jeśli jednak https://crkonsulting.pl/ zostanie poinformowany o incydencie mającym wpływ na integralność lub poufność Informacji Klienta, musi on jak najszybciej poinformować Klienta i poinformować go o podjętych środkach naprawczych. https://crkonsulting.pl/ nie gromadzi „danych wrażliwych”.

Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane przez spółki zależne https://crkonsulting.pl/ i podwykonawców (usługodawców), wyłącznie w celu osiągnięcia celów niniejszej polityki.

W ramach swoich obowiązków i w celach wymienionych powyżej, głównymi osobami, które mogą mieć dostęp do danych użytkownika https://crkonsulting.pl/ są nasi agenci obsługi klienta.

8. Powiadamianie o incydentach

Pomimo naszych najlepszych starań, żadna metoda transmisji przez Internet i żadna metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest całkowicie bezpieczna. Dlatego nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa.
Jeśli dowiemy się o naruszeniu bezpieczeństwa, powiadomimy zainteresowanych użytkowników, aby mogli podjąć odpowiednie działania. Nasze procedury powiadamiania o incydentach uwzględniają nasze zobowiązania prawne, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci byli w pełni informowani o wszystkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem ich kont oraz aby dostarczać im wszelkich informacji, których potrzebują, aby pomóc im w wypełnianiu ich własnych regulacyjnych obowiązków sprawozdawczych.

Żadne dane osobowe użytkownika strony internetowej https://crkonsulting.pl/ nie są publikowane bez wiedzy użytkownika, wymieniane, przekazywane, cedowane lub sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Jedynie założenie odkupu https://crkonsulting.pl/ i jego praw pozwoliłoby na przekazanie wspomnianych informacji ewentualnemu nabywcy, który z kolei byłby związany tym samym obowiązkiem zachowania i modyfikacji danych w odniesieniu do użytkownika strony https://crkonsulting.pl/.

Bezpieczeństwo

Aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Danych Osobowych i Danych Osobowych dotyczących Zdrowia, https://crkonsulting.pl/ korzysta z sieci chronionych przez standardowe urządzenia, takie jak zapory ogniowe, pseudonimizacja, szyfrowanie i hasła.

Podczas przetwarzania Danych Osobowych https://crkonsulting.pl/prend podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu ich ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

9. Łącza hipertekstowe, pliki cookie i znaczniki internetowe

Witryna https://crkonsulting.pl/ zawiera szereg łączy hipertekstowych do innych witryn, utworzonych za zgodą https://crkonsulting.pl/. Jednakże https://crkonsulting.pl/ nie jest w stanie sprawdzać zawartości stron odwiedzanych w ten sposób i w związku z tym nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

O ile użytkownik nie zdecyduje się na wyłączenie plików cookie, akceptuje, że witryna może z nich korzystać. Użytkownik może dezaktywować te pliki cookie w dowolnym momencie, bezpłatnie, korzystając z opcji dezaktywacji podanych poniżej, chociaż może to ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do wszystkich lub części Usług oferowanych przez witrynę.

9.1 „PLIKI COOKIE

Plik „cookie” to niewielki plik danych wysyłany do przeglądarki Użytkownika i przechowywany na jego urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) (zwany dalej „plikiem cookie”). Plik ten zawiera takie informacje, jak nazwa domeny użytkownika, dostawca usług internetowych użytkownika, system operacyjny użytkownika oraz data i godzina dostępu. Pliki cookies w żaden sposób nie mogą uszkodzić urządzenia końcowego Użytkownika.

https://crkonsulting.pl/ może przetwarzać informacje dotyczące wizyty Użytkownika w Witrynie, takie jak przeglądane strony i przeprowadzone wyszukiwania. Informacje te umożliwiają https://crkonsulting.pl/ ulepszanie zawartości Witryny i komfortu przeglądania przez Użytkownika.

Pliki cookie ułatwiają przeglądanie i/lub świadczenie usług oferowanych przez Witrynę, a Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby pozwalała mu decydować, czy je akceptować, czy nie, tak aby pliki cookie były przechowywane w terminalu lub, przeciwnie, były odrzucane, systematycznie lub w zależności od nadawcy. Użytkownik może również skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby akceptacja lub odrzucenie plików cookie było proponowane od czasu do czasu, zanim plik cookie zostanie zapisany na terminalu użytkownika. https://crkonsulting.pl/ informuje użytkownika, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje jego przeglądarki mogą być dostępne.

Jeśli Użytkownik odmówi zgody na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu końcowym lub przeglądarce lub jeśli Użytkownik usunie pliki cookie przechowywane na swoim urządzeniu końcowym lub przeglądarce, Użytkownik zostanie poinformowany, że jego przeglądanie i korzystanie z Witryny może być ograniczone. Może to również mieć miejsce w przypadku, gdy https://crkonsulting.pl/ lub jeden z jego dostawców usług nie może rozpoznać, ze względu na kompatybilność techniczną, typu przeglądarki używanej przez terminal, języka i ustawień wyświetlania lub kraju, z którego terminal wydaje się być połączony z Internetem.

W stosownych przypadkach https://crkonsulting.pl/ zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za konsekwencje związane z pogorszeniem działania Witryny i wszelkich usług oferowanych przez https://crkonsulting.pl/, wynikające z (i) odmowy plików cookie przez użytkownika (ii) niemożności zarejestrowania lub sprawdzenia przez https://crkonsulting.pl/ plików cookie niezbędnych do ich działania z powodu wyboru użytkownika. Aby zarządzać plikami cookie i wyborami Użytkownika, konfiguracja każdej przeglądarki jest inna. Jest to opisane w menu pomocy przeglądarki, które wskaże, w jaki sposób Użytkownik może zmodyfikować swoje życzenia dotyczące plików cookie.

Użytkownik może w dowolnym momencie wyrazić i zmodyfikować swoje życzenia dotyczące plików cookie. https://crkonsulting.pl/ może również korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług, aby pomóc w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji opisanych w tej sekcji.

Wreszcie, klikając ikony dedykowane sieciom społecznościowym Twitter, Facebook, Linkedin i Google Plus pojawiające się na stronie internetowej https://crkonsulting.pl/ lub w jej aplikacji mobilnej oraz jeśli użytkownik zaakceptował przechowywanie plików cookie, kontynuując nawigację na stronie internetowej https://crkonsulting.pl/ lub w aplikacji mobilnej, Twitter, Facebook, Linkedin i Google Plus mogą również umieszczać pliki cookie na terminalach użytkownika (komputer, tablet, telefon komórkowy).

Te rodzaje plików cookie są umieszczane na terminalach użytkownika tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę, kontynuując przeglądanie strony internetowej https://crkonsulting.pl/ lub aplikacji mobilnej. Użytkownik może jednak w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na umieszczanie tego typu plików cookie na stronie https://crkonsulting.pl/.

Artykuł 9.2. ZNACZNIKI INTERNETOWE

https://crkonsulting.pl/ może okazjonalnie wykorzystywać tagi internetowe (znane również jako „tagi”, tagi akcji, jednopikselowe GIF-y, przezroczyste GIF-y, niewidoczne GIF-y i GIF-y jeden do jednego) i wdrażać je za pośrednictwem partnera specjalizującego się w analizie sieci, który może znajdować się (a zatem przechowywać odpowiednie informacje, w tym adres IP Użytkownika) w obcym kraju.

Te sygnały nawigacyjne są umieszczane zarówno w reklamach internetowych umożliwiających użytkownikom dostęp do Witryny, jak i na różnych stronach Witryny.

Technologia ta umożliwia https://crkonsulting.pl/ ocenę reakcji odwiedzających na Stronę i skuteczności jej działań (na przykład liczby otwarć strony i przeglądanych informacji), a także korzystania ze Strony przez Użytkownika.

Zewnętrzny dostawca usług może gromadzić informacje na temat osób odwiedzających Stronę i inne strony internetowe dzięki tym znacznikom, tworzyć raporty na temat aktywności na Stronie dla https://crkonsulting.pl/ oraz świadczyć inne usługi związane z korzystaniem ze Strony i Internetu.

10. Prawo właściwe i jurysdykcja.

Wszelkie spory związane z korzystaniem z witryny https://crkonsulting.pl/ podlegają prawu francuskiemu.
Z wyjątkiem przypadków, w których prawo na to nie zezwala, wyłączną jurysdykcję przyznaje się właściwym sądom w Nantes